Regulamin opłacania składek w Akademii Piłkarskiej Młoda Warta.
Część I

Postanowienia ogólne.

 1. Każda osoba, przystępując do Stowarzyszenia ŚKS „WARTA” w Śremie, zwanego dalej Klubem, zobowiązuje się do uiszczania składek Klubowych zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd Klubu.
 2. Nieopłacanie składek Klubowych jest jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy członków Klubu.O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
 3. Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Drużyn Dziecięcych i Młodzieżowych ŚKS Warta Śrem – Sekcja Piłki Nożnej, dotyczy obowiązków członka zwyczajnego, uczestnika i członka wspierającego Klubu, jest także dostępny na stronie internetowej www.wartasrem.pl
 4. O wysokości składki decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
 5. O sposobie i warunkach opłacania składek członkowskich decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
 6. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu w oparciu o dokumentację uzyskaną od księgowej.
 7. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek członkowskich podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
 8. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich muszą być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisane przez członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu w przypadku, gdy ten jest niepełnoletni.

Część II

Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania.

 1. O wysokości składki członkowskiej decyduje Zarząd Klubu.
 2. Obowiązek regulowania miesięcznych składek członkowskich rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia deklaracji członkowskiej przez wytypowaną przez Zarząd osobę.
 3. Składki członkowskie powinny być opłacane przelewem do 15-tego bieżącego dnia każdego miesiąca na konto Klubu: Nr konta 12 9084 0003 2102 0007 8243 0002 lub u osoby wyznaczonej przez Zarząd Klubu do pobierania składek.
 4. Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc.
 5. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje: składka Klubowa, imię i nazwisko osoby, przynależność do grupy, za którą opłacana jest składka, okres za jaki dokonana jest opłata – miesiąc lub miesiące,   (np. składka Klubowa, Kamil Kowalski, trampkarz c-1, rocznik 2002,  IX/2019)
 6. Składki zapłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu.

Część III

Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu.

 1. Osoby, które zalegają z opłacaniem składki Klubowej przez okres dłuższy niż  3 miesiące, a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, będą automatycznie zawieszone w prawach członka Klubu ŚKS Warta Śrem (nie uczestniczenie w treningach, sparingach, turniejach, meczach).
 2. Nieuregulowanie składek w ww. terminie powoduje rozpoczęcie wobec członka działań w celu wyegzekwowania należności. Za windykację składek odpowiada wyznaczona przez Zarząd osoba, która na bieżąco informuje zarząd o sytuacji opłacania składek przez członków klubu. Postępowanie windykacyjne rozpoczyna się od informacji telefonicznej następnie wysłanie listem poleconym do członka informacji o stanie zadłużenia w opłacaniu składek, o konsekwencjach z tego wynikających oraz o możliwych formach spłacenia długu.
 3. W przypadku zalegania z opłacaniem składki Klubowej przez okres 5 miesięcy, Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków Klubu.

Część IV

Ponowne przyjęcie do Klubu.

 1. Członek skreślony z powodu nieopłacenia składek może starać się o ponowne przyjęcie do Klubu Sportowego ŚKS Warta.
 2. Warunkiem ponownego starania się o przyjęcie do Klubu jest uregulowanie nieopłaconych wcześniej składek. Decyzję o ponownym przyjęciu członka uczestnika podejmuje Zarząd.

Część V

Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin opłacania składek członkowskich obowiązuje od 01.05.2021 roku.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W KLUBIE SPORTOWYM „WARTA” ŚREM

(przyjęta Uchwałą Zarządu Nr 07/2021 z dnia 26.04.2021 r.)

 • Zarząd uchwalił wysokość składki miesięcznej członka zwyczajnego oraz członka uczestnika. Składka miesięczna członka uczestnika jest ustalona w niżej wymienionej wysokości z zaznaczeniem, że wysokość składki jest zróżnicowana i maleje wraz z wiekiem zawodnika tj.:
  2-3 latki- 55 zł
  składka podstawowa – 125,00 zł, (dotyczy od kat. wiekowej od przedszkolaka do juniora ),
  członek zwyczajny – 15,00 zł,
  członek wspierający – według uznania.
  drugie i trzecie dziecko-80 zł

Członkom uczestnikom klubu nie przysługuje zniżka w opłacaniu składki w nw. sytuacjach:

 • kiedy z własnych przyczyn nie uczęszcza na treningi w pełnym zakresie miesięcznym,
 • podczas przypadania dni wolnych w dniach treningów. Wynikające z przypadających świąt, państwowych, kościelnych, uroczystości odbywających się w instytucjach udostępniających obiekty dla Stowarzyszenia, oraz przerw wynikających z ferii zimowych, świątecznych (Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc) itp.

Zwolnione ze składek są osoby, które w danym miesiącu, miesiącach mają kontuzje, lub posiadają udokumentowane zwolnienie lekarskie z całego miesiąca.

Zawodnicy czasowo zwolnieni z opłacania składek, po okresie zawieszenia, minimum 1 miesiąc przynależności przed rezygnacją.

Czasowe zawieszenie w opłacaniu składek nie może trwać dłużej niż pół roku.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 roku.

 /-/ Zarząd ŚKS „WARTA” Śrem

Kontakt:
P. Rembielak tel. 796927827 @: p.rembielak@wartasrem.pl