Składki

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W STOWARZYSZENIU ŚREMSKI KLUB SPORTOWY „WARTA” Śrem

(przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 03/10/2015 z dnia 10.10.2015 r.)

Część I

Postanowienia ogólne.

 1. Każda osoba, przystępując do Stowarzyszenia ŚKS „WARTA” w Śremie, zwanego dalej Klubem, zobowiązuje się do uiszczania składek Klubowych zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd Klubu.
 2. Nie opłacanie składek Klubowych jest jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy członków Klubu. O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
 3. Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Drużyn Dziecięcych i Młodzieżowych ŚKS Warta Śrem – Sekcja Piłki Nożnej, dotyczy obowiązków członka zwyczajnego, uczestnika i członka wspierającego Klubu, jest także dostępny na stronie internetowej www.wartasrem.pl
 4. O wysokości składki decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
 5. O sposobie i warunkach opłacania składek członkowskich decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
 6. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu w oparciu o dokumentację uzyskaną od księgowej.
 7. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek członkowskich podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
 8. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich muszą być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisane przez członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu w przypadku, gdy ten jest niepełnoletni.

Część II

Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania.

 1. O wysokości składki członkowskiej decyduje Zarząd Klubu.
 2. Składki członkowskie powinny być opłacane przelewem do 15-tego bieżącego dnia każdego miesiąca na konto Klubu: Nr konta 12 9084 0003 2102 0007 8243 0002 lub u osoby wyznaczonej przez Zarząd Klubu do pobierania składek.
 3. Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc.
 4. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje: składka Klubowa, imię i nazwisko osoby, przynależność do grupy, za którą opłacana jest składka, okres za jaki dokonana jest opłata – miesiąc lub miesiące, (np. składka Klubowa, Kamil Kowalski, trampkarz c-1, rocznik 2002 IX/2015)
 5. Składki zapłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu.

Część III

Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu.

 1. W przypadku zalegania z opłacaniem składki Klubowej, Zarząd Klubu lub wyznaczona przez Zarząd osoba, może wysłać drogą elektroniczną, lub listową do członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu (w przypadku gdy ten jest niepełnoletni), przypomnienie o uregulowanie zaległości.
 2. Osoby, które zalegają z opłacaniem składki Klubowej przez okres dłuższy niż 3miesiące, a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, będą automatycznie zawieszane w prawach członka lub członka uczestnika Klubu (nie uczestniczenie w treningach, sparingach, turniejach, meczach).
 3. W przypadku zalegania z opłacaniem składki Klubowej przez okres 5 miesięcy, Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków Klubu.

Część IV

Ponowne przyjęcie do Klubu.

 1. Osoba usunięta z Klubu z powodu nie opłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie.
 2. Osoba, której wcześniej wpłynęło powiadomienie do Klubu (bezpośrednio, lub przez kierownika) o rezygnacji, nie opłaca zaległych składek, po ponownym przystąpieniu do Klubu.

Część V
Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin opłacania składek członkowskich obowiązuje od 01.04.2017 roku.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W KLUBIE SPORTOWYM „WARTA” ŚREM
(przyjęta Uchwałą Zarządu Nr 7/2017 z dnia 28.02.2017 r.)

Zarząd uchwalił wysokość składki miesięcznej członka zwyczajnego oraz członka uczestnika. Składka miesięczna członka uczestnika jest ustalona w niżej wymienionej wysokości z zaznaczeniem, że wysokość składki jest zróżnicowana i maleje wraz z wiekiem zawodnika tj.:

przedszkolaki – 70,00 zł
żak F1-F2 – 70,00 zł
orlik E-1 – E-2 – 70,00 zł
młodzik – 70,00 zł
trampkarz – 65,00 zł
junior młodszy – 45,00 zł
junior starszy – 35,00 zł
drużyna żeńska – 35,00 zł
członek zwyczajny – 5,00 zł
członek wspierający – według uznania

Drugie dziecko trenujące w Klubie opłaca połowę składki podstawowej, pełną składkę opłaca najmłodszy z rodziny – dotyczy członka uczestnika.

Trzecie i następne dziecko trenujące z rodziny opłaca składkę członka uczestnika w wysokości – 10,00 zł.

Członkom uczestnikom klubu nie przysługuje zniżka w opłacaniu składki w nw. sytuacjach:

 • kiedy z własnych przyczyn nie uczęszcza na treningi w pełnym zakresie miesięcznym,
 • podczas przypadania dni wolnych w dniach treningów. Wynikające z przypadających świąt, państwowych, kościelnych, uroczystości odbywających się w instytucjach udostępniających obiekty dla Stowarzyszenia, oraz przerw wynikających z ferii zimowych, świątecznych ( Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc) itp.

Zwolnione ze składek są osoby, które w danym miesiącu, miesiącach mają kontuzje, lub posiadają udokumentowane zwolnienie lekarskie z całego miesiąca.

W miesiącu lipcu składka zmniejszona jest do połowy wymaganej składki miesięcznej w danej grupie.

Zawodnicy czasowo zwolnieni z opłacania składek, po okresie zawieszenia, minimum 1 miesiąc przynależności przed rezygnacją.

Czasowe zawieszenie w opłacaniu składek nie może trwać dłużej niż pół roku.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2017 roku.

Zarząd ŚKS „WARTA” Śrem

Kontakt ze skarbnikiem:

Marian Michalak

Tel: 607 582 279

Email: marhal 24@interia.pl